Algemene voorwaarden Only 24 Hours a Day

Versie geldig vanaf: 25 juni 2016

 

 

Artikel 1. Definities

 

1.1      Only 24 Hours a Day: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Only 24 Hours a Day is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61727695.

1.2      Klant: een natuurlijk- of rechtspersoon die met Only 24 Hours a Day een overeenkomst aangaat.

1.3      Diensten: alle diensten die Only 24 Hours a Day voor de Klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het ontwikkelen van, het onderhouden van en het

adviseren over websites, alsmede (internet)marketing gerelateerde advieswerkzaamheden.

1.4      Producten: alle Producten die Only 24 Hours a Day aan de Klant levert. Hieronder worden onder andere, doch niet uitsluitend verstaan: websites, applicaties en overige toepassingen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Only 24 Hours a Day gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte Diensten, geleverde Producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2      Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Only 24 Hours a Day verklaart de Klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Only 24 Hours a Day en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3      Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

2.4      Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Only 24 Hours a Day en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.5      Indien de Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Only 24 Hours a Day alleen bindend indien en voor zover deze door Only 24 Hours a Day uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.6      Indien Only 24 Hours a Day op eigen initiatief ten gunste van de Klant afwijkt van de algemene voorwaarden kunnen daar door de Klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 

3.1      Alle door Only 24 Hours a Day uitgevaardigde offertes zijn tien dagen geldig voor aanvaarding.

3.2      Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Only 24 Hours a Day het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

 

Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk

 

4.1      Een overeenkomst tussen Only 24 Hours a Day en de Klant komt tot stand nadat de Klant een door Only 24 Hours a Day uitgevaardigd aanbod of offerte schriftelijk heeft aanvaard.

4.2      Indien Only 24 Hours a Day, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werkzaamheden moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Only 24 Hours a Day gerechtigd de daaruit voortvloeiende meer kosten aan de Klant in rekening te brengen.

4.3      Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Klant en Only 24 Hours a Day zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4.4      Indien de Klant een overeenkomst met Only 24 Hours a Day wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij Only 24 Hours a Day geheel vergoedt voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering voordat Only 24 Hours a Day over is gegaan tot het uitvoeren van de overeenkomst, tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

 

Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor Only 24 Hours a Day

 

5.1      Only 24 Hours a Day garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2      Only 24 Hours a Day spant zich in om de gegevens die Only 24 Hours a Day voor de Klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3      Only 24 Hours a Day is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

5.4      Bij kenbaar gemaakte klachten van de Klant over de geleverde Diensten en/of Producten dient Only 24 Hours a Day met de Klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.5      Only 24 Hours a Day is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde Producten. Ook is Only 24 Hours a Day gerechtigd een hyperlink te plaatsen op ontwikkelde websites naar de website van Only 24 Hours a Day. De Klant is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, tenzij de Klant en Only 24 Hours a Day schriftelijk anders overeenkomen.

5.6      In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.5 is Only 24 Hours a Day eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de Klant te publiceren op de Website van Only 24 Hours a Day en/of overige promotionele uitingen van Only 24 Hours a Day.

 

Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor de Klant

 

6.1    De Klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2    De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of materialen, waarvan Only 24 Hours a Day aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Only 24 Hours a Day worden verstrekt.

6.3    Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Only 24 Hours a Day zijn verstrekt, heeft Only 24 Hours a Day het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.

6.4    De Klant stelt Only 24 Hours a Day steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email, telefoonnummer en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

6.5    Bij klachten over de door Only 24 Hours a Day geleverde Diensten en/of  Producten dient de Klant deze klachten kenbaar te maken aan Only 24 Hours a Day binnen veertien dagen na levering van de Dienst en/of het Product. De Klant vrijwaart Only 24 Hours a Day één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde Diensten en/of producten.

6.6    De Klant dient zelf reservekopieën te maken van alle aterialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Only 24 Hours a Day nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen / gegevens is Only 24 Hours a Day niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

 

Artikel 7. Levering

 

7.1      De door Only 24 Hours a Day te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met de Klant vastgesteld. De door Only 24 Hours a Day opgegeven levertijd begint nadat alle benodigde gegevens en/of materialen in het bezit van Only 24 Hours a Day zijn zoals bepaald in artikel 6.2, waarna Only 24 Hours a Day zal proberen om levering zo spoedig als mogelijk is te doen plaatsvinden.

7.2      Een door Only 24 Hours a Day vastgestelde leveringstermijnen kunnen nimmer als fatale termijnen beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Only 24 Hours a Day niet van rechtswege in verzuim.

7.3      Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan zestig dagen, komt Klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Only 24 Hours a Day, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke

termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4      De Klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Only 24 Hours a Day mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5      Aan de leveringsplicht van Only 24 Hours a Day zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Only 24 Hours a Day geleverde zaken een keer aan de Klant zijn aangeboden.

 

Artikel 8. Betaling

 

8.1      Alle door Only 24 Hours a Day verzonden facturen dienen door de Klant binnen tien dagen na Factuurdatum voldaan te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2      Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet zal Only 24 Hours a Day de Klant daarover informeren en de Klant een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

8.3      Indien de Klant na het verstrijken van de termijn als genoemd in artikel 8.2 niet aan zijn betalingsverplichting jegens Only 24 Hours a Day heeft voldaan, is de Klant in verzuim. De Klant is dan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast zal Only 24 Hours a Day incassokosten in rekening brengen welke in beginsel 15% van het verschuldigde factuurbedrag bedragen met een minimum van € 40,-.

8.4      Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

8.5      De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Klant wordt gelegd, de Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

Artikel 9. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

 

9.1      De door Only 24 Hours a Day geleverde Producten blijven te allen tijden eigendom van Only 24 Hours a Day. Only 24 Hours a Day verleent de Klant het recht om de Producten voor onbepaalde tijd te gebruiken met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 10.

9.2      Ingeval Only 24 Hours a Day een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Only 24 Hours a Day vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

9.3      De door Only 24 Hours a Day geleverde Producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.4      De inhoud van de website van Only 24 Hours a Day, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Only 24 Hours a Day en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te

stellen zonder toestemming van Only 24 Hours a Day.

9.5      Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Only 24 Hours a Day ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Only 24 Hours a Day.

9.6      Alle door de Klant gepubliceerde informatie via de door Only 24 Hours a Day geleverde Producten blijven eigendom van de Klant. De Klant vrijwaart Only 24 Hours a Day tegen eventuele aanspraken van derden welke verband houden met de door de Klant gepubliceerde informatie via een door Only 24 Hours a Day geleverd Product.

 

Artikel. 10 Licentie

 

10.1   De aan de Klant verstrekte Producten worden verstrekt op grond van een licentie, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

10.2   De licentie betreft een eeuwigdurende, niet-exclusief licentierecht tot het gebruik van de door Only 24 Hours a Day beschikbaar gestelde Producten.

10.3   Het is de Klant niet toegestaan om de onder licentie verstrekte Producten aan derden over te dragen, te kopiëren of op enige andere wijze te openbaren.

 

Artikel 11. Overmacht

 

11.1   Only 24 Hours a Day is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

11.2   Only 24 Hours a Day kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Klant als Only 24 Hours a Day gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 

12.1   Iedere overeenkomst tussen Only 24 Hours a Day en de Klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Only 24 Hours a Day kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

12.2   Indien Only 24 Hours a Day onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 12.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de door Only 24 Hours a Day afgesloten verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd.

Mocht er onverhoopt geen uitkering krachtens de genoemde verzekeringsovereenkomst plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Only 24 Hours a Day beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

Eventuele door Only 24 Hours a Day gedane uitgaven voor promotie gerelateerde uitgaven, waaronder in ieder geval  (online)advertentieruimte wordt verstaan, zullen nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

12.3   In aanvulling op artikel 12.1 en 12.2 is Only 24 Hours a Day dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

  •   de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  •   de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Only 24 Hours a Day aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Only 24 Hours a Day toegerekend kunnen worden
  •  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

 

12.4   Only 24 Hours a Day sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Only 24 Hours a Day geleverde Diensten en/of Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Only 24 Hours a Day.

12.5   Only 24 Hours a Day is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade,  schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

 

Artikel 13. Conformiteit

 

13.1   Only 24 Hours a Day zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de Klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de Klant en Only 24 Hours a Day in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2   Na levering van Producten zal Only 24 Hours a Day gedurende 14 dagen eventuele fouten kosteloos verhelpen. Na het verstrijken van deze termijn zal hetgeen bepaald in artikel 13.3 van toepassing zijn.

13.3   Na het verstrijken van de termijn als genoemde in artikel 13.2 zal Only 24 Hours a Day kosten in rekening brengen voor wijzigingen in het geleverde. De kosten voor het meerwerk als bedoeld in dit artikel overeenkomstig het normale tarief van Only 24 Hours a Day worden

gefactureerd aan de Klant, tenzij de Klant naar inziens van Only 24 Hours a Day aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Only 24 Hours a Day.

13.4   Indien de door Only 24 Hours a Day te leveren Diensten als doel heeft de website van de Klant een hogere plaats in de zoekresultaten te laten verkrijgen (SEO), kan door Only 24 Hours a Day nimmer enige garantie worden gegeven over het te bereiken resultaat. Only 24 Hours a Day zal nimmer aansprakelijk zijn voor niet behaalde resultaten of indien de website van de Klant lager in de zoekresultaten verschijnt als gevolg van een wijziging in de algoritmes bij de betreffende zoekmachine.

13.5   Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Only 24 Hours a Day te leveren Diensten en/of Producten voor rekening komt van Only 24 Hours a Day, heeft de Klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

13.6   Indien de Klant wijzigingen doorvoert in broncodes en dergelijke zal Only 24 Hours a Day op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. Eventueel herstel zal overeenkomstig de normale tarieven van Only 24 Hours a Day worden gefactureerd.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht & overige bepalingen

 

14.1   Rechten en plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst kunnen slechts door de Klant op een derden worden overgedragen indien Only 24 Hours a Day hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.2   Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Only 24 Hours a Day partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.3   De Klant en Only 24 Hours a Day zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

14.4   Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is uitsluitend de rechter te Amsterdam bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de Klant en Only 24 Hours a Day.